Kasutustingimused

1 Üldsätted

1.1 Põgenemistoad.ee veebilehe (edaspidi: “Põgenemistuba veebikeskkond”) kasutustingimused (edaspidi: “Põgenemistuba kasutustingimused”) kehtivad OÜ A360, registrikood 14765249, e-mail: info@pogenemistoad.ee (edaspidi: “Põgenemistuba teenuse osutaja”) kõikidele Veebikeskkonna kasutajatele (edaspidi: “Põgenemistuba kasutaja”).

1.2 Põgenemistuba veebikeskkonna kasutamine on lubatud kõikide Põgenemistuba kasutustingimustega nõustumisel.

1.3 Põgenemistuba veebikeskkonna kasutamiseks loetakse Põgenemistuba veebikeskkonna külastamist ja mistahes Põgenemistuba veebikeskkonnas asuva materjali kasutamist mistahes viisil või eemärgil.

1.4 Põgenemistuba Kasutaja, kes vormistab Põgenemistuba Veebikeskkonnas pakutava teenuse tellimuse, identifitseerib end sisestades broneerimisvormile oma isikuandmed ja tasub broneeringu eest, sõlmib sel hetkel Teenuse osutajaga põgenemistuba teenuse müügilepingu.

2. Teenused ja materjalid

2.1 Põgenemistuba Teenuse osutaja pakub Põgenemistuba Veebikeskkonna kaudu ligipääsu põgenemistubade tutvustusele ja broneerimissüsteemile.

2.2 Põgenemistuba Veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Põgenemistuba Teenuse osutajale.

2.3 Põgenemistuba Teenuse osutaja võib Põgenemistuba Veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiendada, kustutada ja muul moel muuta.

2.4 Põgenemistuba Teenuse osutaja uuendab, kaasajastab ning kontrollib hoolikalt Põgenemistuba Veebikeskkonnas kajastatud info tõelevastavust, kuid ei garanteeri selle õigsust ega vastuta selle õigsuse eest. Põgenemistuba Teenuse osutaja ei vastuta Põgenemistuba Veebikeskkonnas kajastuva eksliku informatsiooni tõttu tekkida võiva kahju eest.

3. Ostu sooritamine ja teenuste hind 

3.1 Ostu sooritamiseks valib Põgenemistuba Kasutaja välja soovitud teenuse ning kohustub broneerimisvormil sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, elektronposti aadress). Kasutaja tasub teenuse eest internetipanga pangalingi vahendusel või kohapeale ilmudes.

3.2 Põgenemistuba Kasutaja kohustub tellimuse vormistamisel esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Põgenemistuba Teenuse osutaja ei vastuta ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.3 Kõik Põgenemistuba Veebikeskkonnas välja toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.4 Põgenemistuba Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta Põgenemistuba Veebikeskkonnas kuvatavaid hindu. Kui Põgenemistuba Veebikeskkonnas on muudetud hindu pärast Põgenemistuba Kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Põgenemistuba Teenuse osutaja võimaldama Põgenemistuba Kasutajale vastavate teenuste kasutamise tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

3.5 Pärast Põgenemistuba teenuse eest tasu laekumist edastab Põgenemistuba Teenuse osutaja Põgenemistuba Kasutajale viivitamata automaatteate broneeringu sooritamisest Kasutaja sisestatud e-mailile.

4. Makseviisid

4.1 Tellimuse eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop).

4.2 Makse teostamine toimub väljaspool Põgenemistuba Veebikeskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

4.3 Müüjal puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

4.4 OÜ A360 on isikuandmete vastutav töötleja, OÜ A360 edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-

5. Intellektuaalne omand

5.1 Kõik autoriõigused Põgenemistuba Veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad Põgenemistuba Teenuse osutajale või on Põgenemistuba Teenuse osutajale antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Põgenemistuba Veebikeskkonnas.

5.2 Põgenemistuba Veebikeskkonnas kasutatud materjalid, sh fotod, graafika, tekstid, helid, animatsioonid, videod, veebilehekülje kujundus ja muu intellektuaalne omand on kaitstud Eesti Vabariigi seaduste ja rahvusvaheliste konventsioonidega. Kaitstud on nii Põgenemistuba veebilehekülje struktuur kui ka selle sisu.

6. Privaatsuspoliitika

6.1 Põgenemistuba Veebikeskkonna kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

6.2  Põgenemistuba teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kliendile teenuse pakkumiseks.

6.4 Põgenemistuba teenuse osutaja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku.

6.5 Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool Põgenemistuba veebikeskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Põgenemistuba veebikeskkonnal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardiandmetele.

6.6 Põgenemistuba teenuse osutaja kohustub mitte edasi andma registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6.7 Isikuandmeid töötleb OÜ A360 (14765249, Pärnu maakond, Pärnu linn, Side tn 9-46, 80015).

7. Kasutaja õigused ja kohustused

7.1 Põgenemistuba Kasutajal on õigus kasutada Põgenemistuba Veebikeskkonda kooskõlas Põgenemistuba Kasutustingimustega.

7.2 Põgenemistuba Kasutajal on keelatud kasutada Põgenemistuba Veebikeskkonda või Põgenemistuba Teenuse osutaja poolt osutatavaid teenuseid ning Põgenemistuba Veebikeskkonnas sisalduvaid materjale pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.

7.3 Põgenemistuba Kasutajal on kohustus järgida Põgenemistuba Veebikeskkonna kasutamisel kõiki kohaldatavaid õigusakte ning head tava.

7.4 Põgenemistuba Kasutajal ei tohi kasutada Põgenemistuba Veebikeskkonda kasutades skripte, roboteid vm programme, mis ei ole mõeldud tavapäraseks internetisirvimiseks.

7.5 Põgenemistuba Kasutajal on keelatud levitada spam’i, kettkirju, viiruseid ja muud tehnoloogiat, mis kahjustavad või võivad kahjustada Põgenemistuba Teenuse osutajat või Põgenemistuba Veebikeskkonda.

8. Teenuse osutaja õigused ja kohustused

8.1 Põgenemistuba Teenuse osutajal on õigus vastavalt muudatustele õigusaktides, teenustes või Põgenemistuba Veebikeskkonna arengus ühepoolselt muuta Põgenemistuba Kasutustingimusi. Muudetud Põgenemistuba Kasutustingimused jõustuvad koheselt nende Põgenemistuba Veebikeskkonnas avaldamise hetkest.

9. Taganemine

9.1 Põgenemistuba Teenuse eest tasutu tagastatakse ostu sooritamisest 14 päeva jooksul ainult siis, kui Põgenemistuba Kasutaja ei ole alustanud tasuliste teenuste kasutamist, kuid kui broneeritud ajani on vähem kui 24h, ostu summat ei tagastata.

9.2 Põgenemistuba Teenuse eest tasutu tagastamise soovist tuleb Põgenemistuba Teenuse osutajat viivitamata teavitada e-posti teel aadressil info@pogenemistoad.ee .

9.3 Õiguspärase taganemise korral kantakse raha Põgenemistuba Kasutajale tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast taganemise teate saamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, milliselt toimus selle laekumine Põgenemistuba Teenuse osutajale.

10. Vastutus 

10.1 Põgenemistuba Teenuse osutaja ei vastuta Põgenemistuba Veebikeskkonna kasutamisel tekkida võivate viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Põgenemistuba Teenuse osutaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Põgenemistuba Kasutaja või Põgenemistuba Teenuse osutaja internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite (sh tarkvara) töös.

10.2 Põgenemistuba Teenuse osutaja ei vastuta võimalike Põgenemistuba Veebikeskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamata jäänud tulu eest. Mistahes vastutuse korral on Põgenemistuba Teenuse osutaja vastutuse ulatus Põgenemistuba Kasutaja ees piiratud ostetud teenuse müügihinna suurusega.

11. Kohaldatav õigus ja erimeelsused

11.1 Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Põgenemistuba Kasutustingimustest, Põgenemistuba Teenuse osutaja hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

11.2 Kui mõni Põgenemistuba Kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduses sätestatuga, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.

11.3 Põgenemistuba Veebikeskkonna Kasutustingimustest tulenevad erimeelsused Põgenemistuba Kasutaja ning Põgenemistuba Teenuse osutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Pärnu Maakohtus.

Oleme avatud
+